Browsing all articles tagged with LEGO | GAMMACO News
Posted by admin

“EV3 For Advance Programing การเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาโจทย์การแข่งขันหุ่นยนต์” บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ EV3 For Advance Programing โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน LEGO Education Mindstorm Ev3 อยู่แล้ว ซึ่งจะได้รับความรู้ต่างๆ เช่น การใช้เซ็นเซอร์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การเขียนโปรแกรมที่มีตรรกะและความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ฯลฯ ทำให้นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้             สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ จากการอบรม EV3 For Advance Programing พร้อม ชุดอุปกรณ์เสริม EV3 ราคาพิเศษ 19,000 บาท  จากราคาปกติ 30,150 บาท   ชุดอุปกรณ์เสริม LEGO Education […]

Posted by admin

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) การประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ประจำภาคกลาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.), บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ใน การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์จากทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ ดร. สนธิ […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบสื่อการเรียนการสอน LEGO Education จำนวน 60 ชุด และถ้วยรางวัลจำนวน 24 ถ้วย รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นของรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแช้มป์ประเทศไทยประจำปี 2553