Browsing all articles tagged with gammaco | GAMMACO News
Posted by admin

“EV3 For Advance Programing การเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาโจทย์การแข่งขันหุ่นยนต์” บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ EV3 For Advance Programing โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน LEGO Education Mindstorm Ev3 อยู่แล้ว ซึ่งจะได้รับความรู้ต่างๆ เช่น การใช้เซ็นเซอร์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การเขียนโปรแกรมที่มีตรรกะและความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ฯลฯ ทำให้นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้             สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ จากการอบรม EV3 For Advance Programing พร้อม ชุดอุปกรณ์เสริม EV3 ราคาพิเศษ 19,000 บาท  จากราคาปกติ 30,150 บาท   ชุดอุปกรณ์เสริม LEGO Education […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฏาคม  2554 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ณ โรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคม  จ.พะเยา ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ ระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรมมากกว่า 20 โรงเรียน

Posted by admin

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบสื่อการเรียนการสอน LEGO Education จำนวน 60 ชุด และถ้วยรางวัลจำนวน 9 ถ้วย รวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท ให้กับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นของรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2554 ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ ระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 รวม 3 ปีต่อเนื่องโดย มี ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ อ.วิภาพร […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบสื่อการเรียนการสอน LEGO Education จำนวน 60 ชุด และถ้วยรางวัลจำนวน 24 ถ้วย รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นของรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแช้มป์ประเทศไทยประจำปี 2553