Browsing all articles tagged with แกมมาโก้ | GAMMACO News
Posted by admin

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) การประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ประจำภาคกลาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.), บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ใน การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์จากทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ ดร. สนธิ […]

Posted by admin

พบกับแกมมาโก้ได้ ในงานมหกรรมการศึกษา Educa : 2011 งานนิทรรศการการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครู รวมไปถึงประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน โดยมีการประชุมเชิงการศึกษาและการแสดงสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ พบกับบูธแสดงสินค้าจากแกมมาโก้ได้ที่บูธหมายเลข D7  ตั้งแต่วันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา

Posted by admin

พบกับแกมมาโก้ได้ ในงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2011 (Worlddidac Asia 2011)  งานแสดงที่เชื่อมโยงผู้นำเสนออุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากว่า 120 บริษัทจาก 25 ประเทศเข้ากับผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ฝ่าย จัดซื้อ และนักวิชาการกว่า 12,000 ท่านทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน  พบกับบูธแสดงสินค้าจากแกมมาโก้ได้ที่บูธหมายเลข B2  ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

Posted by admin

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) ได้จัด “โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ( SPC: Science Project Challenge 2011) ”  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2554 ซึ่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้เป็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนของชาติมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  รวมทั้งสามารถนำผลงานทางวิทยาศาสตร์นี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสนองตอบต่อนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการประกวดครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด จำนวนกว่า 20 โรงเรียน 30 กว่าทีม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆหน่วยงาน มาเป็นกรรมการในการตัดสินโครงงานฯ อาทิเช่น […]

Posted by admin

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ รร.โยธินบูรณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม  2554 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสาธิต Ha long ประเทศเวียดนาม ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และภูมิทัศน์โดยรวมของโรงเรียนมาตรฐานสากลในประเทศไทย เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและสร้างความสัมพันธ์การศึกษาระหว่างประเทศ [fgallery id=3 w=500 h=385 t=0 title=”PIC”]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฏาคม  2554 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ณ โรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคม  จ.พะเยา ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ ระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรมมากกว่า 20 โรงเรียน

Posted by admin

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบสื่อการเรียนการสอน LEGO Education จำนวน 60 ชุด และถ้วยรางวัลจำนวน 24 ถ้วย รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นของรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแช้มป์ประเทศไทยประจำปี 2553