Browsing all articles tagged with งานประชุมสัมมนาวิชาการ | GAMMACO News
Posted by admin

บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท. ) ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่  7-10  กุมภาพันธ์  2555 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้   อ.เมือง จ.ภูเก็ต  งานนี้เป็นการประชุมเชิงสัมมนาของผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาจากทั่วประเทศซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน  โดยในงานนี้ทางบริษัทแกมมาโก้ ได้นำสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปจัดแสดงโชว์ในงานมากมาย  รวมถึงมีการเล่นเกมแจกของรางวัลต่างๆจากแกมมาโก้  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก   ภาพบรรยากาศในงาน