Browsing all articles from July, 2019
Posted by admin

อบรมหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS Education EV3 เชิงปฏิบัติการ โดยนักวิชาการพิเศษจากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ WRO2019 สนามชิงแชมป์ภูมิภาคภาคใต้ ที่จะจัดขึ้น ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการแข่งขันได้ที่ https://gammaco.com/wro

Posted by admin

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำทีม Texas Torque ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก FIRST Robotics Competition (FRC) ปี 2013 จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการอบรมการสร้างหุ่นยนต์ (Robotics Training Program) ในโครงการ Innovation Studio เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านผลิตภัณฑ์ LEGO Education ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน

Posted by admin

พิธีลงนามลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 62 ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนินการขึ้น โดยมีความประสงค์ที่จะร่วมมือทางวิชาการ โดยร่วมพัฒนาด้านทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีขอบข่ายความร่วมมือที่สำคัญ คือ ร่วมกันในการผลิตบัณฑิต […]