Posted by admin

(ภาพจาก http://www.nsm.or.th) เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งคลอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายจักรริน จันทรวิสูตร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด)และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ (ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) พร้อมด้วย นางสาวนวลวรรณ ชะอุ่ม (ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย)จำกัด) และ นางกรรณิการ์ เฉิน (รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การจัดทำโครงการ Lego education Innovation Studio เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ลงมือฝึกหัด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผ่านผลิตภัณฑ์ LEGO education เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

Posted by admin

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยชุด LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562  

Posted by admin

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหุ่นยนต์ด้วยชุดฝึก TETRIX (PITSCO Education) และการเขียนโปรแกรม LabVIEW ควบคุมการขนส่งแบบอัตโนมัติด้วยระบบวิชัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2562   ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/yF9zE7