Posted by admin

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางทีมงาน บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559