Posted by admin

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการหุ่นยนต์ STEM ROBOTIC  วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย