Posted by admin

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยวิทยาการหุ่นยนต์ IPST ROBOTIC STEM วันที่ 17 มีนาคม 2559 และ 28 – 29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมบีท โฮเท็ล และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)                    

Posted by admin

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์ พื้นที่ในการออกบูธ ในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ที่จ.มุกดาหาร วันที่ 16 – 19 มีนาคม 2559