Posted by admin

ภาพบรรกาศการอบรม LEGO Education Mindstorms EV3 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ