Browsing all articles from January, 2016
Posted by admin

เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีโครงการความร่วมมือในการจัด “โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ที่ทันสมัยและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถในการประกวดแข่งขัน โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับอาชีวศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในการอบรมครั้งนี้รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วย และส่งแบบตอบรับกลับมาที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่อยู่ในเอกสารตอบรับ ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดเตรียมหุ่นยนต์สำหรับการฝึกอบรมไว้ให้ และเพื่อความสะดวกในการอบรมขอกรุณานำโน๊ตบุ๊คมาเอง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ http://file.gammaco.com/download/robot.pdf