Posted by admin

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2558 จบลงไปแล้ว สำหรับงาน “ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” (วทร.) ครั้งที่ 22 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และสมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และในการนี้ ทางบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัดได้รับเชิญไปร่วมออกบูธ เพื่อสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและเพื่อขายสินค้าสินค้าราคาพิเศษในงานนี้ด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก จากท่านคณะอาจารย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศไทย และภายในบูธแกมมาโก้ก็ได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์มากมายที่มาร่วมชม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเช่น การสาธิตชุดทดลองการเก็บข้อมูล (Data Logger) การสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับTablet เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน การสาธิตการใช้ LEGO Education โดยการใช้เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ตามหลักการ STEM Education และนอกจากนี้ ในกลุ่มสินค้า LEGO Education ยังได้ถูกนำเข้าไปใช้ในการ Workshop ภายในงานดังกล่าวอีกด้วย […]