Posted by admin

บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญผู้ที่สนในเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์บังคับมือ “Last Resource ปฏิบัติการหุ่นยนต์กู้เหมืองมหาภัย” โดยการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  โดย 1 ทีมประกอบด้วยหุ่นยนต์จํานวน 2 ตัว คือ 1.หุ่นยนต์แข่งความเร็ว ( Racing) 2.หุ่นยนต์ทําภารกิจ (Mission) แข่งขันเก็บคะแนนบนสนามแข่งขันและผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะโดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ 1.รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 2.รุ่นอายุ 14 ขึ้นไป  ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลจาก Gammaco และ Zeer ผู้ที่สนใจสามารถดูกติกาการแข่งขัน กําหนดการแข่งขัน และสมัครเข้าแข่งขันได้ที่  http://thairoboticsopen.com/ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป […]

Posted by admin

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม  และสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.)  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO? League : 2014 โครงการ หุ่นยนต์ FIRST LEGO? League  Thailand  เป็นโครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังตอบสนองหลักการ STEM  Education ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) รวมไปถึงเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ครูและนักเรียน รวมถึงพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์  โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องแข่งขันใน 3 แกนหลักของ FLL คือ เป็น 3 ประเภทคือ การแข่งขันทำภารกิจบนสนามแข่งขัน  ( […]