Posted by admin

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประสานสะเต็มศึกษา (LEGO Education STEM center) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู อาจารย์ ทั้ง 9 โรงเรียน เพื่อกำหนดรูปแบบแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้ง […]