Browsing all articles from September, 2014
Posted by admin

และแล้วสนามการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ WRO:2014 ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเรียบร้อยแล้วกับ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 3 – 5 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จ.ปทุมธานี โดยครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมชิงชัยจากทั่วประเทศกว่า 200 ทีมด้วยกันสำหรับการชิงโควต้าไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทำการแข่งขันยังรอบชิงแชมป์โลก ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซียจำนวน 25 โควตาจากประเภทการแข่งขัน 4 ประเภทด้วยกัน ซึ่งการแข่งขัน WRO ในปีนี้ใช้ชื่อหัวข้อว่า “Robot & Space หรือหุ่นยนต์กับห้วงอวกาศ” โดยการแข่งขันมีด้วยกัน 4 ประเภทการแข่งชันดังนี้ –          ประเภททั่วไป แบ่งออกเป็น 3 รุ่นการแข่งขันได้แก่ 1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 2.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีและ 3.รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี –          ประเภทความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 4 กันยายน2557 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.), บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เรื่องสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) รอบชิงแชมป์ประเทศไทยการประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมี ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประสานสะเต็มศึกษา (LEGO Education STEM center) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู อาจารย์ ทั้ง 9 โรงเรียน เพื่อกำหนดรูปแบบแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้ง […]