Posted by admin

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) การประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ประจำภาคใต้ ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มานพ ชาชิโย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องสะเต็มศึกษาให้กับครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในเขตภูมิภาคใต้ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 ท่าน […]