Posted by admin

เมื่อวันที่ 3-7 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับ LEGO Education Academy จากประเทศเดนมาร์ก ร่วมกันจัด โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรื่องสะเต็มศึกษา ด้วยชุดอุปกรณ์ LEGO Education (LEGO Education STEM Education Workshop) ณ ห้องพิมานทอง 1 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้เรื่องของการบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษาแล้วนั้น ยังเป็นโครงการเพื่อค้นหาโรงเรียนนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสร้างเครือข่ายขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ผ่านชุดอุปกรณ์ LEGO Education ถือได้ว่ากิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีอาจารย์ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 50 […]