Posted by admin

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม LEGO Education Training Workshop ประจํเดือนเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้  โดยคอรส์ที่เปิดเข้ารับการอบรมมีรายละเอียดวันเวลาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ Couse No.2 Critical Thinking Level : Intermediate รายละเอียด : คอร์สอบรมระดับกลางของ LEGO Education ซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้งานหุ่นยนต์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในคอรส์นี้คุณจะได้เรียนรู้เรื่องแนวคิดการในการวางแผน หรือแก้โจทย์ต่างๆผ่านสื่อหุ่นยนต์แบบบังคับมือ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานปูทางไปสู่ความเข้าใจในการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติในอนาคตต่อไป   วันทีเปิดการอบรม วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 / วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557  / วันศุกร์ที่  30 พฤษภาคม 2557   หมายเหตุ – รับจํานวนจํากัดเพียง  20 ที่นั่ง / วันเท่านั้น – สงวนสิทธิ์ให้สมัครได้สูงสุด 2 […]