Browsing all articles from January, 2014
Posted by admin

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม LEGO Education Training Workshop ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้  โดยคอรส์ที่เปิดเข้ารับการอบรมมีรายละเอียดวันเวลาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ รายละเอียด : คอร์สอบรมเบื้องต้นของ LEGO Education EV3 ซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดเล่น EV3 โดยในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เรื่องพื้นฐานต่างๆเช่น ชิ้นส่วน , การใช้ Sensor , การประกอบเบื้องต้น , พื้นฐานการใช้โปรแกรม Mindstorms for EV3 software วันทีเปิดการอบรม วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 / วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  (สำหรับลูกค้าที่มี EV3 อยู่แล้ว) วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 / วันศุกร์ที่ 21 […]

Posted by admin

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ และสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.)  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO® League : 2013 โครงการ หุ่นยนต์ FIRST LEGO® League  Thailand  เป็นโครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังตอบสนองหลักการ STEM  Education ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics)   รวมไปถึงเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ครูและนักเรียน รวมถึงพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์  โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทคือ การแข่งขันทำภารกิจบนสนามแข่งขัน และการนำเสนอโครงงาน โดยการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ Nature’s Fury”  และมีกำหนดการแข่งขันระดับประเทศขึ้นในวันที่ […]