Posted by admin

บรรยากาศโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 ( Science and Math Project Challenge 2013 :SMPC) ภาคกลาง    ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จอีกครั้งสำหรับงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 ( Science and Math Project Challenge 2013 : SMPC) สนามภาคกลาง โดยทางผู้จัด บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด , สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สพวค.)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดโครงงานฯในครั้งนี้  โดยจัดขึ้น ณ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี เมื่อวันที่ 17-18 […]