Posted by admin

ผ่านพ้นไปแล้วกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วภูมิภาคอีสานให้การสมัครเข้าร่วมประชุมมากกว่า 120 ท่าน  โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเข้มข้นและสนุกสนาน นอกจากได้ความรู้แล้วยังได้รับมอบเกียรติบัตรกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย สำหรับการสัมมนาครั้งต่อไปจะเป็นคิวของภูมิภาคกลาง โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฏาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  อาจารย์ในภูมิภาคกลางท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.gammaco.com ภาพบรรยากาศสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ภูมิภาคอีสาน