Posted by admin

      ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” (Workshop for Science & Math Teaching to ASEAN 2012)  และโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2555 ( SMPC : Science & Math Project Challenge 2012) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เกิดความสนใจ ศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเจตคติที่ดีตลอดจนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ทั้งนี้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” (Workshop for Science & Math Teaching to ASEAN 2012) จะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ดังต่อไปนี้ ลำดับ วันที่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ จังหวัด 1 7 […]