Posted by admin

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 255 ที่ผ่านมา บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการร่วมลงนามความร่วมมือ ( MOU )  ทางวิชาการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะส่งเสริมขยายผลให้โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการมีมาตราฐานในระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดทำศูนย์ศึกษาและการเรียนรู้หุ่นยนต์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา การดำเนินกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ร่วมกันในระดับประเทศและนานาชาติ รวมไปถึงการพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของนิสิตนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และดำเนินกิจกรรมร่วมกันด้านการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ บนพื้นฐานการวิจัยและพัฒนา / การถ่ายทอดเทคโนโลยี / การฝึกอบรมสัมมนา  อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันการศึกษาและเยาวชน