Posted by admin

บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคสื่อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มูลค่ากว่า 200,000 บาท  ในการจัดกิจกรรมออกรายการพิเศษเนื่องในโอกาสที่วันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 40 ปี ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีทางคุณยุพิน แกล้วกาลไถ หัวหน้าฝ่ายขายโครงการ เป็นตัวแทนมอบสื่อดังกล่าว สำหรับสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดจะถูกนำไปสนับสุนนให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา