Browsing all articles from September, 2011
Posted by admin

พบกับแกมมาโก้ได้ ในงานมหกรรมการศึกษา Educa : 2011 งานนิทรรศการการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครู รวมไปถึงประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน โดยมีการประชุมเชิงการศึกษาและการแสดงสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ พบกับบูธแสดงสินค้าจากแกมมาโก้ได้ที่บูธหมายเลข D7  ตั้งแต่วันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา

Posted by admin

พบกับแกมมาโก้ได้ ในงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2011 (Worlddidac Asia 2011)  งานแสดงที่เชื่อมโยงผู้นำเสนออุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากว่า 120 บริษัทจาก 25 ประเทศเข้ากับผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ฝ่าย จัดซื้อ และนักวิชาการกว่า 12,000 ท่านทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน  พบกับบูธแสดงสินค้าจากแกมมาโก้ได้ที่บูธหมายเลข B2  ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

Posted by admin

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) ได้จัด “โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ( SPC: Science Project Challenge 2011) ”  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2554 ซึ่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้เป็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนของชาติมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  รวมทั้งสามารถนำผลงานทางวิทยาศาสตร์นี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสนองตอบต่อนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการประกวดครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด จำนวนกว่า 20 โรงเรียน 30 กว่าทีม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆหน่วยงาน มาเป็นกรรมการในการตัดสินโครงงานฯ อาทิเช่น […]