Browsing all articles from July, 2011
Posted by admin

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ รร.โยธินบูรณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม  2554 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสาธิต Ha long ประเทศเวียดนาม ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และภูมิทัศน์โดยรวมของโรงเรียนมาตรฐานสากลในประเทศไทย เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและสร้างความสัมพันธ์การศึกษาระหว่างประเทศ [fgallery id=3 w=500 h=385 t=0 title=”PIC”]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฏาคม  2554 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ณ โรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคม  จ.พะเยา ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ ระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรมมากกว่า 20 โรงเรียน