เมื่อวันที่ 14-15 กรกฏาคม  2554 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ณ โรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคม  จ.พะเยา ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ ระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรมมากกว่า 20 โรงเรียน