ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” (Workshop for Science & Math Teaching to ASEAN 2012)  และโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2555 ( SMPC : Science & Math Project Challenge 2012)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เกิดความสนใจ ศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเจตคติที่ดีตลอดจนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ทั้งนี้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” (Workshop for Science & Math Teaching to ASEAN 2012) จะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ดังต่อไปนี้

ลำดับ

วันที่

รายละเอียดกิจกรรม

สถานที่

จังหวัด

1

7 มิถุนายน 2555

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นครราชสีมา

2

12 กรกฏาคม 2555

ภาคภาคกลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.ศรีราชา
อาคารหอสมุด ชั้น 4

ชลบุรี

3

26 กรกฏาคม 2555

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ห้อง SC1-214 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์

พิษณุโลก

4

9 สิงหาคม 2555

ภาคใต้

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
อาคารมิ่งเมือง ชั้น 1

ภูเก็ต

5

31 สิงหาคม 2555

โครงการประกวด SMPC 2012

ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต
ลานเอนกประสงค์ชั้น 5

กรุงเทพฯ

และโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2555 ( SMPC : Science & Math Project Challenge 2012) จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต

สถานศึกษาที่สนใจขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” (Workshop for Science & Math Teaching to ASEAN 2012) ได้ในภูมิภาคที่ท่านสะดวกดังกล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถดาวน์โหลด จดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ , กำหนดการ และใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้ตาม Link ด้านล่างนี้

Download จดหมายเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และ ใบสมัครเข้าร่วมและกำหนดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” (Workshop for Science & Math Teaching to ASEAN 2012)

Download เอกสารโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555  ( SMPC : Science & Math Project Challenge 2012 ) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา