เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม กระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คนที่ 5 จากซ้าย) คุณปีเตอร์ แซนด์ ผู้แทนทูตจากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก (คนที่ 4 จากซ้าย) ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คนที่ 9 จากซ้าย) คุณสุจิรา จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 6 จากซ้าย) และ ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 7 จากซ้าย)
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในรูปแบบการเรียน การสอน STEM Education เพื่อเป็นการเผยแพร่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับอาจารย์ผู้สอน และนักเรียน ได้ลงมือฝึกหัด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ LEGO education