พิธีลงนามลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 62 ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้

สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนินการขึ้น โดยมีความประสงค์ที่จะร่วมมือทางวิชาการ โดยร่วมพัฒนาด้านทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีขอบข่ายความร่วมมือที่สำคัญ คือ ร่วมกันในการผลิตบัณฑิต และงานวิจัย พัฒนาอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และให้บริการในการอบรมทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ และนวัตกรแก่นักศึกษา อีกทั้งฝึกอบรมครูผู้บ่มเพาะ (Coach) นักประดิษฐ์ ซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ที่มา : https://www.yru.ac.th/th/archive/view/phithi-lng-nam-lng-nam-khwam-rwm-mux-thang-wichakar-dan-kar-reiyn-kar-sxn-withyasastr-rahwang-brisath-kmma-ko-kab-mrphyala