(ภาพจาก http://www.nsm.or.th)

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งคลอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายจักรริน จันทรวิสูตร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด)และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ (ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) พร้อมด้วย นางสาวนวลวรรณ ชะอุ่ม (ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย)จำกัด) และ นางกรรณิการ์ เฉิน (รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การจัดทำโครงการ Lego education Innovation Studio เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ลงมือฝึกหัด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผ่านผลิตภัณฑ์ LEGO education เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง