โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยชุด LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562