ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหุ่นยนต์ด้วยชุดฝึก TETRIX (PITSCO Education) และการเขียนโปรแกรม LabVIEW ควบคุมการขนส่งแบบอัตโนมัติด้วยระบบวิชัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/yF9zE7