ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM การใช้โปรแกรมออกแบบและเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม2559 ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

www.gammaco.com

S__72515587  S__72515596

S__72515595  S__72515594

S__72515593  S__72515592

S__72515591  S__72515590

S__72515589  S__72515588