สวัสดีค่ะ วันนี้ทางทีมงาน บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559

1470218232520  1470218234729

1470218236896  1470218239143

1470218241630  1470218244102

1470218246618  1470218249242

1470218251905  1470218254759

1470218257507  1470218260258

1470218263008  1470218265595