ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยวิทยาการหุ่นยนต์ IPST ROBOTIC STEM วันที่ 17 มีนาคม 2559 และ 28 – 29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมบีท โฮเท็ล และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

1458198262492  1458198260566

1458198258683  1458198257335

1458198255276  1458198254094

1458198252989  1458198251852

1458198250588  1458198249363

1458198248073  1458198246771

1458198245569  1458198244348

1458198243029  1458198241812

1458198240445  1458198239001

1458198237727  1458198236458