banner-FLL-655x240-pix

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม  และสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.)  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO? League : 2014 โครงการ หุ่นยนต์ FIRST LEGO? League  Thailand  เป็นโครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังตอบสนองหลักการ STEM  Education ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) รวมไปถึงเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ครูและนักเรียน รวมถึงพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์  โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องแข่งขันใน 3 แกนหลักของ FLL คือ เป็น 3 ประเภทคือ การแข่งขันทำภารกิจบนสนามแข่งขัน  ( Robot) การนำเสนอโครงงาน ( Project) และการทํางานเป็นทีม  ( Core Values) โดยการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ  “World Class การเรียนรู้ไร้พรมแดน” และมีกำหนดการแข่งขันระดับประเทศขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ที่สนใจสามารถดูกติการแข่งขันรวมถึงสมัครเขาแข่งขันได้ทางออนไลน์ที่   www.gammaco.com/fll  ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไปจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558