banner-STEM-2014

เมื่อวันที่ 4 กันยายน2557 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.), บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เรื่องสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) รอบชิงแชมป์ประเทศไทยการประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

โดยมี ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด คณาจารย์ และกรรมการตัดสินโครงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มาร่วมในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมครั้งนี่มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 ท่าน มาจากโรงเรียนจากทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานการประกวดโครงงานในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการตัดสินมีดังนี้

ผลการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ จ. เพชรบูรณ์

ผลการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จ. ชลบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกมลาไสย จ. กาฬสินธุ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ. นครราชสีมา
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ. ชลบุรี และ โรงเรียนกมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนรวมทั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ และหวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้เรื่องสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นแล้ว อีกทั้งยังได้รับฟังข้อเสนอแนะและได้รับความรู้ทางด้านการบูรณาการทางการศึกษา ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาอีกด้วย เพื่อที่จะนำความรู้และทักษะจากกระบวนการต่างๆที่ได้มานั้น นำไปพัฒนาในการแข่งขันในระดับต่อไปตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทางคณะผู้จัดขอขอบคุณเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมทั้งคณะอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการทุกท่านที่ให้การต้อนรับและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเป็นอย่างดี รวมถึงท่านคณะกรรมการทุกท่านและผู้สนับสนุนของรางวัล ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน จาก บริษัท Horizon ที่ส่งผลให้กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ค่ะ

ภาพบรรยากาศภายในงาน

IMG_9430 IMG_9461

IMG_9411 IMG_9426

IMG_9471 IMG_9473 IMG_9487

IMG_9490 IMG_9509

IMG_9511 IMG_9515 IMG_9605

IMG_9533 IMG_9547

IMG_9586 IMG_9594

 IMG_9613 IMG_9620

IMG_9623 IMG_9631

IMG_9662 IMG_9686

IMG_9691  IMG_9716

IMG_9717 IMG_9734

IMG_9756 IMG_9757

IMG_9866 IMG_9873