MOU

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประสานสะเต็มศึกษา (LEGO Education STEM center) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู อาจารย์ ทั้ง 9 โรงเรียน เพื่อกำหนดรูปแบบแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้ง นี้ ณ โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

_MG_0162

_MG_0228

_MG_0241

โดย การจัดงานในครั้งนี้ได้มีการแนะนำพร้อมสาธิตกิจกรรมเรื่องสะเต็มศึกษาด้วย ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ LEGO Education สำหรับชั้นประถมและมัธยมศึกษาอาทิเช่น กิจกรรมเบ็ดและการตกปลา (Fishing Rod), กิจกรรมรถขนส่งด้วยแบตเตอรี่ (Power Car), กิจกรรมการทดลองเรื่องแรงเสียดทาน (Freewheeling Friction)และกิจกรรมการทดลองเรื่องเครื่องเหวี่ยงวัตถุวิถีโค้ง(Catapult) นำทีมโดยวิทยากรจากทาง บริษัท แกมมาโก้ นายยศวิญญ์ ฟักพันธ์ และนางสาวนุสบา สมพานิช ได้ร่วมบรรยายและแนะนำกิจกรรมส่งเสริมสะเต็มศึกษาดังกล่าวให้แก่ผู้บริหาร โรงเรียนและครูอาจารย์ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ทางบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบสื่ออุปกรณ์ LEGO Education ให้แก่ศูนย์สะเต็มศึกษาของ สสวท. มูลค่า 1,800,000 บาท และ 100,000 บาท สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ประสานสะเต็มศึกษา (LEGO Education STEM center) ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการและการจัดการการเรียนรู้ตาม แนวทางสะเต็มศึกษา พร้อมกับการนำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย

ภาพบรรยากาศ

_MG_0037 _MG_0048

_MG_0050 _MG_0069

_MG_0080 _MG_0082

_MG_0083 _MG_0096

_MG_0102 _MG_0106

_MG_0113 _MG_0115

_MG_0125 _MG_0126

_MG_0138 _MG_0142

_MG_0143 _MG_0144

_MG_0145 _MG_0158

_MG_0159 _MG_0160

_MG_0163 _MG_0164

_MG_0167 _MG_0175

_MG_0187 _MG_0192

_MG_0195 _MG_0206

_MG_0206-1 _MG_0207

_MG_0208 _MG_0214

_MG_0217 _MG_0219

_MG_0220 _MG_0224

_MG_0229 _MG_0233

_MG_0236 _MG_0239

_MG_0249 _MG_0258

_MG_0261 _MG_0262

_MG_0266 _MG_0268

_MG_0272 _MG_0278

_MG_0290 _MG_0292

_MG_0309 _MG_0311

_MG_0323 _MG_0340 _MG_0342

_MG_0392 _MG_0417