banner-STEM-2014-ภาคเหนือ-ม.เชียงใหม่-655x240-pix

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัด โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) ประจำภูมิภาคเหนือ ณ ห้องประชุม CSB100 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

SONY DSC SONY DSC

photo 14 photo 15

โดยมี ดร. สนธิ พลชัยยา วิทยากรจากทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เกียรติมาให้ความรู้เรื่องของสะเต็มศึกษากับคณะอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา กว่า 60 ท่าน จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคเหนือ พร้อมทั้งวิทยากรจาก บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด คุณรัตติภรณ์ คุ้มวณิชย์ ได้มาแนะนำกิจกรรม STEM Education Workshop ที่ได้นำเอาความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนจากชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ LEGO Education และ ชุดรถพลังงานสะอาดหรือ Fuel cell car จากผู้สนับสนุนหลักอย่าง บริษัท Horizon นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสาระความรู้เรื่องของสะเต็มศึกษากับการศึกษาไทยแล้วนั้น ยังได้รับความสนุกเพลิดเพลินกับการแข่งขันจากกิจกรรม STEM Education Workshop ในครั้งนี้อีกด้วย

โดยมี ดร. สนธิ พลชัยยา วิทยากรจากทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เกียรติมาให้ความรู้เรื่องของสะเต็มศึกษากับคณะอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา กว่า 60 ท่าน จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคเหนือ พร้อมทั้งวิทยากรจาก บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด คุณรัตติภรณ์ คุ้มวณิชย์ ได้มาแนะนำกิจกรรม STEM Education Workshop ที่ได้นำเอาความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนจากชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ LEGO Education และ ชุดรถพลังงานสะอาดหรือ Fuel cell car จากผู้สนับสนุนหลักอย่าง บริษัท Horizon นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสาระความรู้เรื่องของสะเต็มศึกษากับการศึกษาไทยแล้วนั้น ยังได้รับความสนุกเพลิดเพลินกับการแข่งขันจากกิจกรรม STEM Education Workshop ในครั้งนี้อีกด้วย

ทางคณะผู้จัดงานยินดีที่จะสานต่อโครงการที่ดีเช่นนี้ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา และเพื่อส่งผลในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

DSC_0015 photo6 photo 18

photo 17 photo 16 photo 13

photo 12 photo 11 photo 10

photo 9 photo 8 photo 7

photo 5 photo 4 photo 3

photo 2 SONY DSC SONY DSC