STEM-2014-ภาคใต้

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) การประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ประจำภาคใต้ ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 7 IMG_7221

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มานพ ชาชิโย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องสะเต็มศึกษาให้กับครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในเขตภูมิภาคใต้ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 ท่าน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายสะเต็มศึกษากับการศึกษาไทย โดย ดร. กวิน เชื่อมกลาง นักวิชาการสาขาฟิสิกส์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และกิจกรรม workshop ส่งเสริมสะเต็มศึกษาด้วยชุดสื่อการสอน LEGO Education และ ชุดรถพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ที่ส่งเสริมด้านพลังงานสะอาด โดยคุณรัตติภรณ์ คุ้มวณิชย์ นักวิชาการชีววิทยา วิทยากรจากแกมมาโก้ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมทั้งสาระความรู้ที่น้องๆนักเรียน นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้ด้วย และขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยค่ะ

นอกจากนี้ ทางคณะผู้จัดโครงการขอขอบคุณทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรม STEM Education ประจำภาคใต้ ในครั้งนี้ รวมทั้งคณะอาจารย์ประสานงานโครงการทุกท่านจากสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเป็นอย่างดี ที่ส่งผลให้กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป ประจำภาคเหนือจะจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ะ

1 2

3 4

5 6

IMG_5739 IMG_5744 IMG_5777

IMG_5755 IMG_5781 IMG_5795 IMG_7205

IMG_7206 IMG_7217

IMG_7230 IMG_7325

IMG_7339 IMG_7372

IMG_7376 IMG_7380

IMG_7389