STEM-2014-KU

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) การประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ประจำภาคกลาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.), บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

ใน การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์จากทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ ดร. สนธิ พลชัยยา วิทยากรให้ความรู้สะเต็มศึกษา จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)และ คุณโชคชัย บุญยะรัตกานนท์ ผู้จัดการแผนกการตลาดและสินค้าพิเศษ จาก บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

IMG_0032 IMG_9797

IMG_9814 IMG_9823

โดย กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่องสะเต็มศึกษา โดย ดร. สนธิ พลชัยยา วิทยากรจาก สสวท. สำหรับครูอาจารย์และน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดโครงงาน โดยมีการแนะนำพร้อมตัวอย่างกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ทาง สสวท. ได้จัดทำขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ทำให้ได้รับความรู้สะ เต็มศึกษาและแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วย นอกจากนี้กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม workshop ส่งเสริมสะเต็มศึกษาด้วยชุดสื่อการสอน LEGO Education และ ชุดรถพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ที่ส่งเสริมด้านพลังงานสะอาด นำทีมโดย พี่อ้ำ (คุณรัตติภรณ์ คุ้มวณิชย์) วิทยากรคนสาวสวยจากแกมมาโก้ ที่ได้สร้างความสนุกสนานพร้อมทั้งสาระความรู้จากกิจกรรมนี้ด้วย และปิดท้ายด้วยการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีผลการประกวด ดังนี้

ผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ จ. เพชรบูรณ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กทม.
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) จ. ราชบุรี
  • รางวัลชมเชยได้แก่ โรงเรียนศรีวรการ จ. ฉะเชิงเทรา และ โรงเรียนบ้านบึงตะกู จ. ชลบุรี

 

ผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาคม จ. ชลบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ. ชลบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) จ. ราชบุรี

 

ทาง คณะผู้จัดโครงงานขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนรวมทั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ และหวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้เรื่องสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นแล้ว ทั้งจากกิจกรรม STEM Education Workshop (กิจกรรมรถพลังงานเชื้อเพลิงจาก Horizon และ ชุดอุปกรณ์จาก LEGO Education) และได้รับฟังข้อเสนอแนะพร้อมความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดจากการประกวดโครง งานสะเต็มศึกษา โดย ดร. สนธิ พลชัยยา จาก สสวท. และคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน จากคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา สำหรับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 ในรอบภูมิภาคจะได้รับโควตาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จ. ปทุมธานีโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม

IMG_0249 IMG_0276

IMG_0281 IMG_0284

นอกจากนี้ ทางคณะผู้จัดโครงการขอขอบคุณเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม STEM Education ประจำภาคกลาง ในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ. ชลบุรี ท่านคณบดีและท่านรองคณบดี พร้อมทั้งคณะอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการทุกท่านที่ให้การต้อนรับและเอื้อ เฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเป็นอย่างดี ที่ส่งผลให้กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ค่ะแล้วพบกันใหม่ใน การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประจำภาคใต้ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ. ภูเก็ต ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นี้ ค่ะ สามารถดูละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.gammaco.com/stemproject2014/ ค่ะ

ภาพบรรยากาศ STEM 2014 ภาคกลาง เพิ่มเติม

IMG_0020 IMG_0028

IMG_0045 IMG_0053

IMG_0054 IMG_0055

IMG_0057 IMG_0065

IMG_0067 IMG_0099

IMG_0132 IMG_0133

IMG_0178 IMG_0187

IMG_0195 IMG_0199

IMG_0014 IMG_0061

IMG_0090 IMG_0210

IMG_0218 IMG_0219

IMG_0233 IMG_0241

IMG_0258 IMG_0263

IMG_9773 IMG_9789

IMG_9854 IMG_9858

IMG_9936 IMG_9952

IMG_9957 IMG_9969

IMG_9971 IMG_9976

IMG_9984