บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) ได้จัด “โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ( SPC: Science Project Challenge 2011) ”  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2554

ซึ่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้เป็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนของชาติมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  รวมทั้งสามารถนำผลงานทางวิทยาศาสตร์นี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสนองตอบต่อนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในการประกวดครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด จำนวนกว่า 20 โรงเรียน 30 กว่าทีม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆหน่วยงาน มาเป็นกรรมการในการตัดสินโครงงานฯ อาทิเช่น รศ. พ.ต.อ.ญ. ดร. พัชรา สินลอยมา ผู้อำนวยการ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, คุณเจษฎา จงสุขวรากุล  หัวหน้างานงานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที  ฝ่ายบริหารและสนันสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คุณฉวีวรรณ   วิชชุภานันท์ ผู้จัดการพัฒนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีบ่ริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), และสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)  โดยมี  คุณจักรริน  จันทรวิสูตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดงานโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2554  (Science  Project  Challenge  2011 : SPC)

โดยมีผลประกาศรางวัล  ดังนี้

รางวัลขวัญใจมวลชน   ได้แก่

โครงงาน ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบใช้น้ำในการถ่วงน้ำหนัก

– โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2  จ. ฉะเชิงเทรา


ทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กัลยา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ

โครงงานชื่อ  กังหันแนวลมตั้งผลิตกระแสไฟฟ้า

– โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  จ.สงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงงานชื่อ กระถางเพาะชำ Green DNA

– โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  จ.สงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงงานชื่อ การสกัดไคโตซาน และการศึกษาของสารละลายไคโตซานกับการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด

– โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย  จ.สระบุรี

รางวัลชมเชย

โครงงานชื่อ น้ำยาล้างจานจากขี้เถ้า

– โรงเรียน เซนต์แมรี่  จ.สมุทรปราการ

โครงงานชื่อ หมวกพลังงานแสงอาทิตย์

– โรงเรียนหอวัง จ.ปทุมธานี

 


ทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

โครงงานชื่อ  เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานคน

โรงเรียน บางบ่อวิทยาคม  จ.สมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงงานชื่อ หางนกยูงไล่แมลงหวี่

โรงเรียน บางบ่อวิทยาคม  จ.สมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงงานชื่อ รักษ์ป่าสัก

– โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย  จ.สระบุรี

รางวัลชมเชย

โครงงานชื่อ แผ่นไฟอ่านหนังสือ

โรงเรียน หอวัง จ. ปทุมธานี

โครงงานชื่อ อั้งโล่ Mineral

– โรงเรียน ประชารัฐธรรมคุณ จ. ลำปาง