stem-1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.), บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เรื่องสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) การประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคาร SC-1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.), บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เรื่องสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) การประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคาร SC-1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_8372 IMG_8422

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยครูอาจารย์และนักเรียน จากทั้งโรงเรียนต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วยังมีคณาจารย์และนิสิตปริญญาโท จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้สะเต็มศึกษา ในหัวข้อ “สะเต็มกับการศึกษาไทย” โดย ดร. กวิน เชื่อมกลางวิทยากรจาก สสวท. อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรม workshop ส่งเสริมสะเต็มศึกษาด้วยชุดสื่อการสอน LEGO Education และ ชุดรถพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ที่ส่งเสริมด้านพลังงานสะอาด จาก บริษัท Horizon ผู้สนับสนุนกิจกรรม โดยมีวิทยากร คุณรัตติภรณ์ คุ้มวณิชย์ ตัวแทนจากบริษัท แกมมาโก้ มาแนะนำความรู้แก่อาจารย์และน้องๆ ที่เข้าร่วมประกวดโครงงานในครั้งนี้เช่นกัน

นอกจากจะได้รับความรู้เรื่องสะเต็มศึกษาจากกิจกรรม STEM Education Workshop แล้วนั้น น้องๆยังได้มีโอกาสนำเสนอผลงานโครงงานสะเต็มศึกษา ให้แก่คณะกรรมการจากทาง สสวท. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์ด้วย อีกทั้งยังได้รับฟังข้อเสนอแนะและได้รับความรู้ทางด้านการบูรณาการทางการศึกษา ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาอีกด้วย เพื่อที่จะนำความรู้และทักษะจากกระบวนการต่างๆที่ได้มานั้น นำไปพัฒนาในการแข่งขันในระดับต่อไป ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

IMG_8431 IMG_8526
IMG_8642
IMG_8991

ผลการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านเหล่า) จ. อุดรธานี
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ. นครราชสีมา

ผลการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ. นครราชสีมา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกมลาไสย จ. กาฬสินธุ์
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนกมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

IMG_9276

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานครั้งนี้ ชนะเลิศอันดับ 1-3 ในรอบภูมิภาคจะได้รับโควตาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จ. ปทุมธานี โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม

ทางคณะผู้จัดขอขอบคุณเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม STEM Education ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมงานทุกท่านสำหรับการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี รวมถึงท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประจำภาคกลาง ณ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นี้ สามารถดูละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.gammaco.com/stemproject2014/ ค่ะ

 

ภาพบรรยากาศ STEM 2014 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเติม

IMG_9220 IMG_8375

IMG_8437 IMG_8473

IMG_8475 IMG_8479

IMG_8536  IMG_8653

IMG_8577

IMG_8690 IMG_9020

IMG_9029 IMG_9034

IMG_9038 IMG_9075

IMG_9124 IMG_9150