STEM Education workshop

เมื่อวันที่ 3-7 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับ LEGO Education Academy จากประเทศเดนมาร์ก ร่วมกันจัด โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรื่องสะเต็มศึกษา ด้วยชุดอุปกรณ์ LEGO Education (LEGO Education STEM Education Workshop) ณ ห้องพิมานทอง 1 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้เรื่องของการบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษาแล้วนั้น ยังเป็นโครงการเพื่อค้นหาโรงเรียนนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสร้างเครือข่ายขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ผ่านชุดอุปกรณ์ LEGO Education

_MG_0070 _MG_0150
_MG_0152
_MG_0170
_MG_0180

ถือได้ว่ากิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีอาจารย์ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 50 ท่าน จากโรงเรียน 20 กว่าแห่งทั่วประเทศโดยแบ่งการอบรม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 วันที่ 3-5 มิ.ย.57 และ กลุ่มที่ 2 วันที่ 5-7 มิ.ย. 57

_MG_0370 _MG_0529

โดยมีวิทยากร Mr. Thomas Rose, Training Content Developer and Master Trainer จาก LEGO Education Academy ประเทศเดนมาร์ก มาให้ความรู้เผยแพร่และแนะนำเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัย อาทิเช่น ชุด Simple & Powered Machines Principle modules ที่ส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และการใช้ Data logging ด้วยชุด LEGO MINDSTORMS Education EV3 รวมถึงการออกแบบและสร้างโปรแกรมอย่างง่าย

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกันในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM Education)

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยชุดอุปกรณ์ LEGO Education พร้อมกับได้รับความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของสะเต็มศึกษา (STEM Education) นับได้ว่าการจัดโครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแนวคิดให้กับครู อาจารย์ และนำความรู้นี้ไปใช้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอีกด้วย

 

_MG_0018 _MG_0043 _MG_0063 _MG_0066 _MG_0074 _MG_0078 _MG_0149 _MG_0158 _MG_0184 _MG_0286 _MG_0315 _MG_0343 _MG_0413 _MG_0416 _MG_0482 _MG_0535 _MG_0536